CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY?

Legislativní úprava

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Prvotní informace

Základní a první informace o poskytovaných sociálních službách a řešení nepříznivé sociální situace lze získat na každé obci (obecním úřadě) nebo krajském úřadě (odbor sociálních věcí).

Kdo sociální služby poskytuje?

Poskytovatel sociálních služeb, který má legislativní oprávnění k této činnosti.

Komu jsou sociální služby poskytovány?

Osobám, které nezvládnou vlastními silami - ať už z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, z důvodu krizové situace, v důsledku životních návyků a způsobu života vedoucího ke konfliktu se společností, nebo žijících v sociálně znevýhodňujícím prostředí - pečovat o svou vlastní osobu a stávají se osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Na co jsou sociální služby zaměřeny?

  • na péči (služby sociální péče)
  • na prevenci (služby sociální prevence)
  • na poradenství (služby odborného sociálního poradenství)

Jaké formy může sociální služba mít, kde mi může být poskytnuta?

  • navštívím službu (ambulantní forma)
  • služba přijde za mnou (terénní forma)
  • služba spojená s bydlením (pobytová forma)

Jaké druhy sociálních služeb jsou poskytovány?

Druhy sociálních služeb jsou definovány na základě svého zaměření (péče, prevence, poradenství). Celkem je zákonem o sociálních službách vymezeno 33 druhů sociálních služeb (např. azylové domy, domovy pro seniory, pečovatelská služba, kontaktní centra apod.).

Je poskytování služeb zdarma?

Sociální služby mohou být poskytovány bezplatně, za úhradu nebo částečnou úhradu. Výše úhrady závisí na zaměření služby (péče, prevence, poradenství) a druhu sociální služby. Maximální výše úhrad je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Z čeho lze hradit poskytování sociálních služeb?

Služby lze hradit z tzv. „příspěvku na péči“, což je pravidelně se opakující dávka (finanční příspěvek), o který si lze požádat prostřednictvím kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR. Příspěvek na péči je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby a je určen na úhradu za pomoc a péči, která je osobě se zdravotním postižením poskytována rodinným příslušníkem, osobou blízkou, jinou osobou nebo registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. O tuto sociální dávku si musí požádat osoba závislá na pomoci jiné osoby.

Kromě příspěvku na péči jsou úhradové služby hrazeny z dalších příjmů uživatele (např. důchodu), příp. jiné osoby či subjektu.